Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Πώς να ρυθμίσετε HD τηλεόρασή σας

Επίπεδα του μαύρου είναι ιδιαίτερα σημαντική? Θέλετε να δοκιμάσετε και κάτω φωτεινότητα δεξιά προς τα κάτω μέχρι τους Μαύρους δούμε μαύρα, αλλά εξακολουθεί να είναι λεπτομέρεια που διατηρούνται στη σκιά. Do this by getting an image with a good dynamic range; something displaying both dark shadows and highlights is good. Κάνετε αυτό με να πάρει μια εικόνα με ένα καλό δυναμικό εύρος? Κάτι δείτε τόσο σκοτεινές σκιές και τονίζει είναι καλό. Once you have your image, adjust the brightness until the picture is as well defined between pure black and shadows as possible. Μόλις έχετε την εικόνα σας, ρυθμίστε τη φωτεινότητα μέχρι η εικόνα είναι η σαφώς καθορισμένη μεταξύ εντελώς μαύρη και σκιές δυνατό.

You then want to move on to your television's contrast settings. Στη συνέχεια θέλετε να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις αντίθεσης της τηλεόρασής σας. Essentially you want to raise the contrast until whites look purely white and don't bleed into blacks. Ουσιαστικά θέλετε να αυξήσετε την αντίθεση μέχρι την εμφάνιση λευκών καθαρά άσπρα και δεν ματώνουν σε μαύρους. This can prove difficult as changes you make will affect the brightness levels you have adjusted previously. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, όπως αλλαγές που κάνετε θα επηρεάσουν τα επίπεδα φωτεινότητας που έχετε προσαρμοστεί στο παρελθόν.

Next up is sharpness, one of the more difficult bits to calibrate. Επόμενο είναι μέχρι την ευκρίνεια, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια για τη βαθμονόμηση. Try and find some text in an image, or something which has very defined or sharp edges. Προσπαθήστε να βρείτε κάποιο κείμενο σε μια εικόνα, ή κάτι που έχει πολύ ορίζονται ή αιχμηρές άκρες. Push the sharpness on your television further and further until the edges appear to get a sort of halo around them. Σπρώξτε την ευκρίνεια της τηλεόρασης σας και περισσότερο μέχρι τα άκρα φαίνεται να πάρετε ένα είδος φωτοστέφανο γύρω τους. Once these appear, bring the sharpness back down until the halos just about disappear. Μόλις αυτά εμφανίζονται, να ασκήσουν την ευκρίνεια υποχωρήσει έως ότου το φωτοστέφανα σχεδόν εξαφανιστεί.

Hue and tint are perhaps the most difficult as they affect all the other settings you have previously tweaked on your TV. Απόχρωση και η απόχρωση είναι ίσως το πιο δύσκολο, δεδομένου ότι επηρεάζουν όλες τις άλλες ρυθμίσεις που έχετε προηγουμένως tweaked στην τηλεόρασή σας. The best thing to do with colour levels is essentially do it by eye. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε με τα επίπεδα χρώματος είναι κατ 'ουσίαν, το κάνει με γυμνό μάτι. Pick a movie with very 'cool' colours like blues and greens and then something full of reds and oranges. Try and balance them out as best you can without affecting your previous contrast and brightness adjustments. Διαλέξτε μια ταινία με cool «πολύ» χρώματα όπως το μπλε και τα πράσινα και στη συνέχεια, κάτι γεμάτο κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα. Δοκιμάστε και ισορροπία τους έξω όσο καλύτερα μπορείτε χωρίς επηρεάζουν την αντίθεση σας προηγούμενες αναπροσαρμογές και φωτεινότητα.

The approach listed above is somewhat DIY and for those of you who want the absolute best out of your display, may not suffice. Η προσέγγιση που αναφέρονται παραπάνω είναι κάπως DIY και για εκείνους από εσάς που θέλουν το απόλυτο καλύτερο από την οθόνη σας, μπορεί να μην αρκεί. Thankfully there are a few options which will ensure that your television looks perfect. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές επιλογές που θα διασφαλίσουν ότι η τηλεόραση σας φαίνεται τέλεια.

If you own any Sony Blu-ray discs then you have already have the calibration tests you need. Εάν είστε ιδιοκτήτης οποιασδήποτε Sony-ray δίσκους Blu τότε έχετε ήδη τις δοκιμές βαθμονόμησης που χρειάζεστε. Type in "7669" in your DVD remote control and press enter – the Sony Blu-ray will lead you through a series of tests and screens to get your monitor perfect. Πληκτρολογήστε "7669" υπό τον έλεγχό σας DVD τηλεχειριστήριο και πατήστε enter - η Sony Blu-ray θα σας οδηγήσει μέσα από μια σειρά δοκιμών και οθόνες για να πάρετε την οθόνη σας τέλεια.

There is also something called the THX Optimiser which can be found on any THX-certified release. Υπάρχει επίσης και κάτι που ονομάζεται THX Optimiser που μπορούν να βρεθούν σε οποιαδήποτε THX-πιστοποιηθεί απελευθέρωση. Terminator 2 on Blu-ray, for example, comes with the Optimiser under its special features menu. Εξολοθρευτής 2 σχετικά με Blu-ray, για παράδειγμα, έρχεται με την Optimiser κάτω από το μενού του διαθέτει ειδική. The THX Optimiser is great, as not only will it run you through the relevant tests and settings for your TV but for your audio as well. Το THX Optimiser είναι μεγάλη, καθώς μόνο δεν θα σας τρέχει μέσα από τις σχετικές δοκιμές και τις ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας, αλλά για τον ήχο σας επίσης.

You could also look online; many websites offer Blu-rays or DVDs packed full of calibration tests. Θα μπορούσατε επίσης να δείτε online? Πολλούς δικτυακούς τόπους που προσφέρουν Blu-ακτίνες ή DVD γεμάτο από τις δοκιμές ρύθμισης. These all do the same job as the THX Opitimiser or Sony's tests, but cost a bit more. Αυτά τα κάνουν όλα την ίδια δουλειά με το THX Opitimiser ή για τις δοκιμές της Sony, αλλά κοστίζει λίγο περισσότερο. The chances are that you will have a DVD or Blu-ray with a calibration tool on it – you just might have to dig through your collection. Οι πιθανότητες είναι ότι θα έχετε ένα DVD ή Blu-ray με ένα εργαλείο διακρίβωσης σε αυτό - απλά θα πρέπει να σκάψει μέσω της συλλογής σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: